Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Organami przedszkola są:


1. Dyrektor Przedszkola

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

 

____________________________________________    Kompetencje znajdują się w statucie przedszkola >>> pobierz statut

 

_________________________________________________1. Zgodnie z projektem organizacyjnym przedszkole funkcjonuje przez cały  rok  szkolny.


2. Przedszkole  czynne  jest  8  godzin  dziennie  od  8.00  do  16.00,  od  poniedziałku do piątku. Dzienny  czas  pracy przedszkola ustalony  jest  przez organ prowadzący  na wniosek dyrektora  przedszkola  z  uwzględnieniem  potrzeb  środowiska  zgodnie  z projektem organizacyjnym.


3. Terminy  przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek   dyrektora  przedszkola  i  zatwierdzane  są w arkuszu organizacji  pracy przedszkola

na dany rok szkolny.


4. Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  są  oddziały  obejmujące  dzieci w zbliżonym wieku.


5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.     Przedszkole  jest  4 - oddziałowe, określa to projekt organizacyjny przedszkola.  Jedna   grupa mieści się w oddziale w Płyćwi


6. Szczegółową  organizację  wychowania,  nauczania  i opieki  w danym roku szkolnym     określa  arkusz  organizacji  przedszkola  opracowany  przez  dyrektora  przedszkola.     Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna prowadzona jest na podstawie:

        - podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN,

        - programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora
          przedszkola


7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora   przedszkola  z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań     rodziców.


8. Na  podstawie  ramowego  rozkładu  dnia  nauczyciel,  któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem,  ustala dla danego oddziału dzień aktywności dziecka z uwzględnieniem  wymagań  zdrowotnych,  higienicznych i zasady higieny pracy umysłowej.odpowiada: Katarzyna Gajewska

wytworzył: Katarzyna Gajewska

wprowadził: administrator

data: 30-04-2014

data: 30-04-2014

data: 01-05-2014Rejestr zmian strony