Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


  PODSTAWA  PRAWNA: 
  Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z
  2001r Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie
  obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. 
  Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej 
  to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2).

  Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została
  udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. 
  Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub
  pisemnej,osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. 
  Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie,
  wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

  WYMAGANE DOKUMENTY
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania) należy złożyć do
  Dyrektora Przedszkola.
  Wniosek o udostępnienie informacji publicynej.   >>> pobierz wniosek

  OPŁATY
  Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Przedszkole
  będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku
  sposobem udostępnienia lub komicznością przekształcenia informacji w formę
  wskazaną we wniosku ( art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia
  wniosku zostaje powiadomiony o wysokości opłaty. 
  Dostęp do informacji jest płatny w wysokości: 
    a)  za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A-4 - 0,50zł za
         każdą stronę,
    b)  zapisanie informacji na nośniku informatycznym: 
         na dyskietce 3,5 i CD-ROM będącej własnością Przedszkola - 2,00zł, 
    c)  za przesłanie drogą pocztową: 
         kserokopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w
         cenniku opłat pocztowych za przesyłki listowe, zwiększone o
         2,00zł,informacji zapisanych na nośniku informatycznym pobiera się opłatę 
         w wysokości 5,00 zł.
  O wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej wnioskodawca zostaje
  powiadomiony w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie
  z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
  Udostępnienie informacji na wniosek następuje „ bez zbędnej zwłoki”, nie później niż
  w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe
  jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę 
  ( w terminie 14 dni)o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym
  terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

  TRYB ODWOŁAWCZY 
  W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje
  odwołanie zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. 
  Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.


odpowiada: Alina Rybińska      data: 25-02-2010

wytworzył: Alina Rybińska        data: 25-02-2010

wprowadził: administrator        data: 26-02-2010Rejestr zmian strony