Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Zgodnie   z   art.14   ustawy   z   dnia 07   września  1991  roku  o  Systemie  Oświaty
(Dz.U. z 2004 r.  nr 109,  poz.1161 z póź. zm.)  przedmiotem działalności przedszkola
jest opieka,  wychowanie  i   kształcenie   dzieci,     które   od  początku  roku
szkolnego, w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata  aż do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym  ukończą 6 lat.
W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  może przyjąć do przedszkola
dziecko,  które   ukończyło  2,5  roku. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego,
do przedszkola może uczęszczać dziecko, które nie ukończyło 8 roku życia.
W  przypadku  dzieci  posiadających  orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem  przedszkolnym  może  być objęte  dziecko  w  wieku powyżej 6 lat, nie
dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 10 lat.
Przedszkole  prowadzi  bezpłatne  wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, pełni funkcję  wychowawczo - dydaktyczną  
i opiekuńczą, dokonuje  rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności,
zatrudnia  nauczycieli  posiadających wymagane  kwalifikacje.
Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola.odpowiada: Alina Rybińska

wytworzył: Alina Rybińska

wprowadził: administrator

data: 28-01-2012

data: 28-01-2012

data: 28-01-2012Rejestr zmian strony